انتخاب جت فن در تهویه تونل ،تهویه صنعتی، تهویه پارکینگ و ... در ابتدا نیازمند محاسبات و شبیه سازی های سیالاتی است. در این مرحله که مرحله طراحی است، شرکت مشاور باید بر اساس اطلاعات اولیه ارائه شده از سوی کارفرما، ابتدا میزان هوای مورد نیاز جهت تهویه بهداشتی را محاسبه نموده و سپس با توجه به هندسه محل، نسبت به شبیه سازی جریان هوا و در نهایت انتخاب جت فن مناسب اقدام نماید. در پایان این مرحله و به منظور انتخاب جت فن باید موارد ذیل را در هنگام استعلام خرید جت فن در نظر گرفت :

1- دبی هوای جت فن یا میزان هوادهی

2- میزان اختلاف فشار قابل ایجاد توسط جت فن در دبی مورد نظر(با توجه به منحنی های عملکرد)

3- توان موتور و نوع آن

4- جنس بدنه و مشخصات ابعادی

5- میزان صدای تولیدی توسط جت فن

در نظر نگرفتن هریک از این موارد می تواند با توجه به هزینه های بالای خرید جت فن، موجب گردد تهویه به نحو مناسب صورت نپذیرفته و یا سیستم تهویه از لحاظ توان مصرفی و نحوه عملکرد مطلوب نباشد.

 

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

انجام پروژه طراحی تهویه با جت فن و طراحی صنعتی

مشاوره در زمینه خرید جت فن و سیستم کنترلی

www.araco.ir 

Info@araco.ir 

021-66595231 

 09124780268