نظر به فعالیتهای شرکت آراکو در زمینه طراحی و شبیه سازی تهویه تونل های راه، راه آهن و مترو، بر آن شدیم تا با عضویت در انجمن تونل ایران، ضمن استفاده از توانمندی ها و تجارب سایر شرکت های فعال در حوزه تونل، تجربیات و توانمندی های خود را در اختیار پیمانکاران و شرکت های مشاور راه و راه آهن قرار دهیم. 

همچنین شرکت آراکو آمادگی دارد در صورت نیاز کارفرما، در پروژه های طراحی و شبیه سازی تهویه تونل از خدمات مشاور خارجی معتبر استفاده نماید.

www.araco.ir

 

شرکت آرا کو- محمد قربانعلی بیک

انجام پروژه طراحی سیستم تهویه تونل

انجام پروژه شبیه سازی تهویه در تونل و مترو

خدمات مشاوره خارجی در طراحی سیستم تهویه تونل راه، راه آهن و تهویه مترو

www.araco.ir 

Info@araco.ir 

021-66595231

021-66561974 

 09124780268